im zopfhuus am 15.03.2009

...schlössu vergässe!

...s'ässe esch gruusig ond s'rägnet noch em ässe!!

 
 
 

..was esch es gsii, was???

...wo esch das billet here gange??

 
 
 
 

...ech ha s'mueti ond de vati gärn

...ab i s'bad!

 
 
 
 

...de vati chonnt hei!

...guet nacht, chliine maa...

 
 

...noch em gschechtli...